UYAM

uyam
mocking, sarcasm

uyamin
to mock, taunt

 
pang-uuyam
mockery

Mga kasingkahulugan ng salitang pang-uuyam:
Synonyms for the word mockery:

panggagagad, panunuya, tuya