TALAMÁK

Kahulugan sa Tagalog: grabe, rendido, lipos, tigmak, tigib, nasugapa; lupasay, laylay, handusay, dapa

talamák
serious, critical, hard to cure

talamák
fallen, prostate

talamák
addicted

talamák
drenched, infused

Ang katiwalian ay isang talamak na sakit ng lipunan.
Corruption is a serious disease of society.