SALUBONG

salubong
welcome, reception

Salubungin natin sila.
Let’s go out and welcome them.

Sinong sasalubong sa iyo?
Who will wait for you to arrive?
(at the airport for instance)

Akong sasalubong sa iyo!
I’ll be the one to come out and welcome you.

Sinalubong ko sila.
I came out to welcome them.

Sinasalubong namin ang mga pumapasok sa opisina.
We come out to welcome those who enter the office.

Masasalubong mo ba ako?
Will you be able to come out and welcome me?


*Salubong
Easter Vigil


Nakasalubong ko siya.
I bumped into her/him.