PUSTISO

from the Spanish postizo

pustiso
dentures

also spelled postiso

pustisong maluwang
loose dentures

pustisong masikip
tight dentures

pustisong ngipin
artificial teeth, false teeth

Nagpustiso ang matanda.
The old person put on dentures.

Magpustiso ka na lang.
Just wear dentures.

Kahulugan sa Tagalog: artipisyal; di-tunay; palso, palsipikado; laging ginagamit na halimbawa ang pagka-pustiso ng ngipin