PUSOY

 
pusoy
poker 

maglaro ng pusoy
to play poker

Marunong ka bang maglaro ng pusoy?
Do you know how to play poker?

Maglaro tayo ng pusoy. 
Let’s play a game of poker.

Magpusoy tayo!
Let’s play poker!


Nagpusoy sila.
They played poker.