PISIL

hawak na mahigpit? pindot?

pisil
squeeze

Pisilin mo ito.
Squeeze this.

Pisilin mo ang kamay ko.
Squeeze my hand.

Huwag mong pisilin.
Don’t squeeze (it).


Pinisil ko ang kamay ng bata.
I squeezed the child’s hand.

Pinisil ko ang kanyang kamay.
I squeeze his/her hand.


Pinipisil ko lagi ang pisngi ng bata.
I always squeeze the child’s cheeks.