Tagalog Love Quotes

 

Hindi mo kailangang tanungin kung mahal ka niya kasi sa pagtrato pa lang niya alam mo na.
You don’t need to ask if he loves you because you can tell by the way he treats you. 

Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay magagalit sa maraming bagay na ginagawa mo pero hinding-hindi ka niya iiwan dahil lang doon.
A person who really loves you may get angry at many things you do but he won’t ever leave you just because of those.

Minsan kailangan mong dumistansya para makita kung sino ‘yung hahanapin ka at kung sino ‘yung hahayaan ka.
Sometimes you need to distance yourself in order to see who will look for you and who will let you. 

Kung magkakaroon ako ng sariling planeta, gusto ko ikaw ang aksis nito, para sa iyo lang iikot ang mundo ko.
If I were to have my own planet, I want you to be its axis, so that my world revolves around only you.

 

Ibenta mo na bahay mo. Tutal nandito ka na nakatira sa puso ko.
Sell your house. You’re already living here in my heart.

 

Maglaro tayo ng kahit ano, huwag lang taguan, kasi mahirap mahanap ang isang babaeng tulad mo.
Let’s play anything, just not hide-and-seek, because a girl like you is hard to find.

Sana iksam mo na lang ako, para sagutin mo rin ako.
Wish I were your exam, so you’d also answer me.

Nakalimutan ko ang pangalan mo. Pwede bang tawagin na lang kitang akin?
I forgot your name. Can I just call you mine?

Ang pag-ibig parang bayad sa dyipni. Minsan, hindi nasusuklian.
Love is like jeepney fare. Sometimes you don’t get anything back. 

 

Pangalan mo pa lang kinikilig na ako. Paano pa kaya kung magka-apelyido na tayo?
Your name alone makes my body tingle. What more after we come to have the same surname?

 

Gaano ka katangkad? Paano ka nagkasya sa puso ko?
How tall are you? How were you able to fit in my heart?

 

Sa lahat ng emosyon na ipinakita ng tao, selos ang pinakamahirap itago.
Of all the emotions that people display, jealousy is the hardest to hide.

Minahil kita, Namiss, Kinailangan, Ninais… Ngunit ang lahat ng iyan ay nakalipas na kaya huwag nang mag-isip na bumalik pa.
I loved you, I missed you, I needed you, I wanted you. But that’s all past tense so don’t bother coming back.

Funny Tagalog Quotes

 

Ibenta mo na bahay mo. Tutal nandito ka na nakatira sa puso ko.
Sell your house. You’re already living here in my heart.

 

Sana iksam mo na lang ako, para sagutin mo rin ako.
Wish I were your exam, so you’d answer me.

Nakalimutan ko ang pangalan mo. Pwede bang tawagin na lang kitang akin?
I forgot your name. Could I just call you mine?

Ang pag-ibig parang bayad sa dyipni. Minsan, hindi nasusuklian.
Love is like jeepney fare. Sometimes you don’t get anything back.    

 

Gaano ka katangkad? Paano ka nagkasya sa puso ko?
How tall are you? How were you able to fit in my heart? 

Ang taong manhid, parang bato.  Hindi nasasaktan, pero nakakasakit.
An insensitive person is like a stone. Cannot be hurt, but can hurt. 

 

Farsighted ka ba? Kasi ang layo ng tingin mo. Nandito lang naman ako.
Are you farsighted? Because you’re looking faraway. I’m just here. 

 

Ang pag-ibig parang sakit. Tatamaan ka sa panahong hindi mo inaasahan.
Love is like a sickness. It’ll hit you at a time you don’t expect it.

 

Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong ayaw sa iyo. Hindi ka sardinas. 
Don’t push yourself on people who don’t like you. You’re not a sardine.

 

Timba ako. Gripo ka. Kaya ‘pag napuno ako, papatayin kita.
I’m a bucket. You’re a faucet. So when I get full, I will “kill” you. 

Literary Quotes

 

Kung ang isalubong sa iyong pagdating
Ay masayang mukha’t may pakitang giliw,
Lalong pag-ingata’t kaaway na lihim. 

If on your return
you are met with a smile,
beware! for it means that you have a secret enemy.

 

Walang mang-aalipin kung walang paaalipin.
There would be no slavemasters if there are no willing slaves.

 

may prinsipyo
principled