PAROL

from the Spanish farol


Ang parol ay mahalagang bahagi ng Kapaskuhan.
The Filipino lantern is an important part of the Christmas season.

Ang pagsabit ng parol ay tradisyong minana mula sa mga Kastila.
Hanging a lantern is a tradition inherited from the Spaniards.

Noong unang panahon, ginagamit ang parol bilang pang-ilaw.
In the olden days, lanterns were used for illumination.