NG

ng

 

bahay ng multo
house of the ghost

tatay ng istudyante
father of the student

sangay ng puno
branch of the tree
pera ng bangko
money of the bank

 

There are other uses of the Tagalog  word ng that cannot be translated, but can be understood through examples.

nag-aral ng Ingles
studied English
 

uminom ng kape
drank coffee

 

Nag-aral ako ng Ingles.
I studied English.
 Uminom ako ng kape.
I drank coffee.

 

 bumili ng telebisyon
bought a television
umakyat ng bundok
climbed a mountain
 

Bumili ako ng telebisyon.
I bought a television.

 

 Umakyat sila ng bundok
They climbed a mountain

 

Kumain si Pedro ng hamburger.
Pedro ate a hamburger.

 

Nagbasa si Maria ng magasin.
Maria read a magazine.

 


 

-ng  is placed at the end of a lot of Tagalog words when connecting them in meaning to other words

 maganda
beautiful 

 

 lalaki
man

 

 magandang nars
beautiful nurse
 lalaking macho
macho man