Mga Tayutay (Figures of Speech)

Mga Uri ng Tayutay

Types of Figure of Speech

pagtutulad
simile

pagwawangis
metaphor

pagsasatao
personification

pagmamalabis
hyperbole 

pag-uyam
sarcasm

pagpapalit-saklaw
synecdoche

paghihimig
onomatopoeia

pagtanggi
litotes

 

The Tagalog word for ‘poetry’ is panulaan or simply tula (‘poem’).

 

malayang taludturan
free verse

 

mga salik ng tula
elements of a poem

sukat
meter

tugma
rhyme


kagandahan / kariktan
beauty