MARALITA

root word: dalita

dalita
extreme poverty
 
maralita
indigent
 
ang mga maralita
the extremely poor

Lumolobo ang bilang ng mga maralita sa Pilipinas.
The number of the extremely poor in the Philippines is ballooning.

 
 
maralitang taga-lungsod
urban poor

karalitaan
misery, poverty

The more common Tagalog word for ‘poor’ is mahirap,
which also means ‘difficult.’