LOKO

from the Spanish loco
loko
insane person

lokong-loko
very insane

lokoloko
madman

loka-loka
crazy woman


kalokohan
foolishness, nonsense, hijinks

mahirap lokohin
hard to fool

nagpapaloko

allows oneself to be fooled

panloloko
acts of deception, scam

 

Sinong niloloko mo?
Who are you deceiving?
= Who are you kidding?

Sinong niloko mo?
Whom did you con? (Not me.)

Niloloko mo lang ang iyong sarili.
You’re only fooling yourself.

manloloko
deceiver

Huwag mo paniwalaan si Jose. Manloloko siya.
Don’t believe Jose. He’s a dishonest person.
kalokohan
antics