LAHAT

lahat
all, everything

lahat
everyone, everybody

lahat tayo
all of us

lahat ng estudyante
all the students

Kumanta tayong lahat.
Let’s all sing!

Imbitahin mo silang lahat.
Invite them all.

halos lahat
almost all, mostly

Halos lahat sumali.
Almost everyone joined.


kalahatan
the whole, totality

sa kalahatan
in general

lahatan
entirely, all inclusive

panlahat
universal, general

pangkalahatan
broad, general