LAGANAP

 
laganap
widespread
 
laganap
general, common
 
 
lumaganap
to spread around

ang paglaganap ng sakit
the spread of disease

Laganap ang diborsyo sa Amerika.
Divorce is widespread in America.


Paano lumaganap ang Islam sa ibang bansa?
How did Islam spread in other countries?