KULTURA

from the Spanish word cultura, meaning ‘culture’

kultura
culture

kultura ng Pilipinas
culture of the Philippines

kultura ng mga Pilipino
culture of the Filipinos

kulturang Pilipino
Filipino culture

Mayaman ang ating bansa sa kultura.
Our country is rich with culture.

The native Tagalog word for ‘culture’ or ‘civilization’ is kalinang├ín, but it is not as widely used as kultura.


mga katutubong tradisyon
native traditions

mga kaugaliang Pilipino
Filipino customs