KALAMIDAD

This word is from the Spanish calamidad.

kalamidad
calamity

natural na kalamidad
natural calamity

mga natural na kalamidad
natural calamities

sakuna, kapahamakan, aksidente, disgrasya, katastrope, malaking hirap, kasamaang-palad, matinding tiisin