HIKAB

pagbuka ng bibig at paghinga bilang tanda ng pag-aantok, higab

hikab
yawn