EPIKO

Ano ang Epiko?

What is an epic?

Ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan siya’y buhat sa lipi ng mga diyos o diyosa.

Continue reading “EPIKO”


SILI

Siling Labuyo

sili
hot pepper

labuyo
any plant that grows in the wild

Siling labuyo are small, slender chili peppers having the scientific name Capsicum frutescens. Continue reading “SILI”

ALAT

kaalinsanganan o lasang likha ng maraming asin; (patalinhaga) pulis, alagad ng batas

alat
saltiness

Continue reading “ALAT”

SUKA

The word suka has at least two different meanings that depend on pronunciation. Continue reading “SUKA”

PARALUMAN

A paralúman is a “goddess,” in the sense of being a very beautiful woman.

Continue reading “PARALUMAN”

BAHIRAN

root word: bahid

Continue reading “BAHIRAN”

KUTSARITA

This is from from the Spanish word cucharita (small spoon).

Continue reading “KUTSARITA”

BAHID

mantsa, batik, dungis, marka

Continue reading “BAHID”