BATAYAN

root word: batay meaning “based on”

batayan
premise, basis
 
batayan
standard, criterion

 

batayang kurikulum
standard curriculum

batayang batas
standard law

batayan ng wastong nutrisyon
basis of proper nutrition, standard for proper nutrition


Anong batayan mo sa pagpili ng nobyo?
What’s your criteria for choosing a boyfriend?

 
Ano ang mga batayan sa pagtakda ng bansang teritoryo?
What are the criteria for measuring national territory?