Examples of Tagalog Sentences (Days)

The word linggo means both “week” and “Sunday” — in the latter case, it is written capitalized.

mga araw ng linggo
days of the week

Continue reading “Examples of Tagalog Sentences (Days)”


Pronouns in Sentences

These are examples of how pronouns are used in Tagalog sentences.

Ako ay pagod.
I am tired.

Ikaw ay nag-iisa.
You are alone.

Siya ay dumating.
He / She arrived.

Kami ay napagod.
We got tired. (not including you)

Kayo ay mga duwag.
You are cowards.

Tayo ay mga nars.
We are nurses. (including you)

Sila ay nagreklamo.
They complained.

Continue reading “Pronouns in Sentences”

Examples of Tagalog Sentences (Fruits)

Anong klaseng prutas ito?
What kind of fruit is this?

Ano ang paborito mong prutas?
What fruit do you like most?

Mansanas ang paborito ko.
Apples are my favorite.

Continue reading “Examples of Tagalog Sentences (Fruits)”

Example of Tagalog Sentences (Body Parts)

Continue reading “Example of Tagalog Sentences (Body Parts)”

Examples of Tagalog Sentences (Months)

Use sa to say “in (a particular month).”

Continue reading “Examples of Tagalog Sentences (Months)”

Examples of Tagalog Sentences (Vegetables)

Anong klaseng gulay ito?
What kind of vegetable is this?

Anong paborito mong gulay?
What’s your favorite vegetable?

Ayoko ng gulay.
I don’t like vegetables.

Ano ang paborito mong gulay?
What’s your favorite vegetable?

Sayote ang paborito ko.
Chayote is my favorite.

Continue reading “Examples of Tagalog Sentences (Vegetables)”

Examples of Tagalog Sentences (Fish)

The Tagalog word for ‘fish’ is isda.

Anong klaseng isda ito?
What kind of fish is this?

Sariwa ba ito?
Is this fresh?

Continue reading “Examples of Tagalog Sentences (Fish)”

Examples of Tagalog Sentences (Nature)

The Tagalog word for ‘nature’ is kalikasan.

Continue reading “Examples of Tagalog Sentences (Nature)”