AHAS

 
ahas
snake

Ahas ka!
You’re a snake.

 
ahas sa damo
snake in the grass
(a treacherous person)

ahas na ulupong
cobra snake
= dangerous

 

Ang sawa ay isang malaking ahas.

A python is a large snake. 
 
inahas
to be infested with snakes
= to be attacked by a snake


Inahas niya ang asawa ko.
She stole my husband.

 

Wala akong balak na ahasin ang nobyo mo.

I have no plans of stealing your boyfriend.