Panatang Makabayan

Panatang Makabayan (Patriotic Oath)


Filipino Pledge of Allegiance

Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan,
Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
Diringgin ko ang payo ng aking magulang,
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan,
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas.


English Translation of Pledge

I love the Philippines, the land of my birth,
The home of my people; it protects me and helps me
Become strong, hardworking and honorable.
Because I love the Philippines,
I will heed the counsel of my parents,
I will obey the rules of my school,
I will perform the duties of a patriotic citizen,
Serving, studying, and praying faithfully.
I shall offer my life, dreams, successes
To the Philippine nation.


This pledge is legally required to be recited at all public and private schools in which  the majority of students are Filipinos.

Your Ad Here