The Art of Translation: Ang Sining ng Pagsasalin

Pangunang tungkulin ng nagsasalin na puspusang unawain ang tiyak na kahulugan ng mga salita ng orihinal. At upang matiyak ang kahulugan ng mga salita, tayo'y di dapat masiyahan sa kahulugang nasa diksiyunaryo. Dapat din nating unawain ang papel na ginagampanan ng salita sa kabuuan ng pangungusap. Hindi kalabisang bigyang-diin dito na ang kahulugan ng isang salita ay hindi lagi nang iyon din sa lahat ng pagkakataon.


Dahil diyan kung kaya kailangan ng isang nagsasalin ang lahat ng tulong na matatamo sa mga diksiyunaryo; mga manual at tanging talasalitaan; malawak na pagbabasa sa lalong maraming wika, kung maari; isang masusing pag-aaral ng kasaysayan ng mga salita; at ang payo ng mga may-pinag-aralang katutubo na nagsasalita ng wikang kinasusulatan ng orihinal na ibig isalin.


-- Mula sa Ang Sining ng Pagsasalin ni Rufino Alejandro (Maynila, 1980)

The primary obligation of a translator is to thoroughly understand the exact meaning of the words of the original. And in order to be certain of the meaning of the words, we shouldn't be satisfied with definitions that are in the dictionary. We also have to understand the role played by the words in the context of the sentence. It is not an overemphasis here that the meaning of a word is not always the same under all circumstances.


It is because of this that the translator needs all the help that can be acquired from dictionaries, manuals and specific terminologies, wide reading in as many languages as possible, a meticulous study of the etymology of words, and the advice of natively educated speakers in the language in which the text one wishes to translate was originally written.


-- From The Art of Translation by Rufino Alejandro (Manila, 1980)

 The Tagalog word for 'translation' is pagsasalin.