Ang Dekalogo ni Apolinario Mabini

Summary in Tagalog of Apolinario Mabini's Decalogue for Filipinos, a work to which he himself referred  to as "The True Decalogue."


Ang Decalogo ni Apolinario Mabini


«Ibigin mo si Bathalà at ang iyóng̃ kapurihán nang higít sa lahát ng̃ bagay.»


«Sambahín mo si Bathalà, nang ukol sa lalong̃ minamatuwíd at minamarangal ng̃ iyong̃ budhî.»


«Palusugín mo ang mg̃a piling̃ kayamanan na ipinagkaloób sa iyó ni Bathalà.»


«Ibigin mo ang iyóng̃ bayan ng̃ sunód kay Bathalà, sa iyóng̃ kapurihán, at higit sa iyóng̃ sarili.»


«Pagpumilitan mo ang ikagiginhawa ng̃ iyóng̃ bayan bago ang kaginhawahan mong̃ sarili.»


«Pagpilitan mo ang pagsasarilí ng̃ iyóng̃ bayan.»


«Huwag mong̃ kilalanin sa iyóng̃ bayan ang kapangyarihan nino mang tao na dî mo pilì at ng̃ iyóng̃ mg̃a kababayan.»


«Pagpilitan mo na ang iyóng̃ bayan ay magíng̃ isáng̃ República at huwág mong̃ tulutan kailán mang magíng̃ Monarquia.»


«Ibigin mo ang kapwà nang gaya ng̃ pagibig mo sa sarili.»

«Laging̃ titignán mo ang kababayan ng̃ higit ng̃ kauntî sa iyóng̃ kápuwá.»