Article VIII of 1987 Philippine Constitution


This is a side-by-side presentation of Article II of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English.


ARTIKULO VIII

ANG KAGAWARANG PANGHUKUMAN
ARTIKULO VIII

ANG KAGAWARANG PANGHUKUMAN

SEKSYON 1.  Dapat masalalay ang kapangyarihang panghukuman sa isang Kataastaasang Hukuman at sa mga nakakababang hukuman na maaaring itatag ng batas.

Saklaw ng kapangyarihang panghukuman ang tungkulin ng mga hukuman ng katarungan na ayusin ang nangyayaring mga sigalot na kinakasangkutan ng mga karapatang nararapat hingin at ipatupad nang naaayon sa batas at pasyang kung mayroon o walang naganap na lubhang pagsasamantala sa direksyon na humantong sa kawalan o kalabisan sa hurisdiksyon  sa panig ng alin mang sangay o instrumentalidad ng pamahalaan.
Section 1. The judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may be established by law.

Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the Government.

SEKSYON 2.  Ang Kongreso ay dapat may kapangyarihang tumiyak, magtakda, at mag-ayaw-ayaw ng hurisdiksyon ng iba't ibang hukuman datapwat hindi maaaring alisan ang Kataastaasang Hukuman ng hurisdiksyon sa mga usaping iniisaisa sa Sekyon 7 rito.

Hindi dapat magpatibay ng ano mang batas na nagbabagong-tatag sa mga hukuman kung ito'y magpapabuway sa kaseguruhan ng takdang panahon ng panunungkulan ng mga Kagawad nito.

SEKSYON 2.  Ang Kongreso ay dapat may kapangyarihang tumiyak, magtakda, at mag-ayaw-ayaw ng hurisdiksyon ng iba't ibang hukuman datapwat hindi maaaring alisan ang Kataastaasang Hukuman ng hurisdiksyon sa mga usaping iniisaisa sa Sekyon 7 rito.

Hindi dapat magpatibay ng ano mang batas na nagbabagong-tatag sa mga hukuman kung ito'y magpapabuway sa kaseguruhan ng takdang panahon ng panunungkulan ng mga Kagawad nito.SEKSYON 3.  Dapat magtamasa ng pasasarili sa pananalapi ang mga Hukuman.  Ang mga laang-gugulin para sa mga Hukuman ay hindi maaaring bawasan ng lehislatura nang mababa kaysa sa halagang inilaan para sa nakaraang taon at, pagkaraang mapagtibay, dapat ipalabas nang kusa at regular.

SEKSYON 4.  (1)   Ang Kataastaasang Hukuman ay dapat buuin ng isang Punong Mahistrado at labing-apat na Kasamang Mahistrado.  Ito ay maaaring magpasya en banc o sa direksyon nito, sa mga dibisyong binubuo ng tatlo, lima, o pitong kagawad.  Ang ano mang bakante ay dapat punan sa loob ng siyamnapung araw simula sa pagsapit niyon.
(2)  Ang lahat ng mga usaping may kinalaman sa konstitusyonalidad ng ano mang kasunduang-bansa, kasunduang internasyonal o tagapagpaganap, o batas na dapat dinggin ng Kataastaasang Hukuman en banc, at lahat ng iba pang mga usapin na sa ilalim ng mga alituntunin ng hukuman ay kinakailangang marinig en banc, kabilang ang mga may kinalaman sa konstitusyonalidad, paglalapat, o pagpapairal ng mga decree ng Pangulo, mga proklamasyon, mga kautusan, mga tagubilin, mga ordinansa, at iba pang mga regulasyon, ay dapat pasyahan nang may pagsang-ayon ang nakararaming mga Kagawad na talagang nakibahagi sa mga deliberasyon tungkol sa mga issue sa usapin at bumoto roon.
(3)  Ang mga kaso o bagay na dininig ng mga dibisyon ay dapat pasyahan o lutasin nang may pagsang-ayon ang nakararaming mga Kagawad na talagang nakibahagi sa mga deliberasyon ng mga issue sa usapin at bumoto roon, at hindi kailanman, nang walang pagsang-ayon ang tatlo man lamang ng gayong mga kagawad.  Kapang hindi natamo ang kilankailangang bilang, ang usapin ay dapat pagpasyahan en banc, sa pasubali, na ang ano mang doktrina o simulain ng batas na inilagda ng Hukuman sa isang pasya na iginawad en banc o sa dibisyon ay hindi maaaring baguhin o baligtarin mabilan sa pagpapasya en banc ng Hukuman.

SEKSYON 5.  Dapat magtaglay ang Kataastaasang Hukuman ng sumusunod na mga kapangyarihan:
(1)  Gumamit ng orihinal na hurisdiksyon sa mga usaping may kinalaman sa mga ambasador, iba pang mga minister pambayan, at mga konsul, at sa mga petisyon para sa certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto, at habeas corpus.
(2)  Repasuhin, rebisahin, baligtarin, baguhin, o patibayan sa paghahabol o certiorari, ayon sa mga maaaring itadhana ng batas o ng mga alituntunin ng hukuman, ang mga pangwakas na pagpapasya at mga kautusan ng mga nakabababang hukuman sa:
(a)  Lahat ng mga usapin na ang konstitusyonalidad o validity  ng ano mang kasunduang-bansa, kasunduang internasyonal o tagapagpaganap, batas, decree ng pangulo, ordinansa, kautusang tagapagpaganap, proklamasyon, o regulasyon ay pinagtatalunan.
(b)  Lahat ng mga usapin na kinsasangkutan ng legalidad ng ano mang buwis, singil, tasasyon, o toll, o ano mang parusang ipinataw kaugnay niyon.
(k)  Lahat ng mga usapin na ang saklaw ng alin mang nakabababang hukuman ay pinagtatalunan.
(d)  Lahat ng mga usaping kriminal na ang parusang ipinapataw ay reclusion perpetua o higit pa.
(e)  Lahat ng mga usapin na pagkakamali o suliranin sa batas lamang ang nasasangkot.
(3)  Magtalagang pansamantala ng mga hukom ng mga nakabababang hukuman sa ibang himpilan ayon sa maaaring kailanganin ng kapakanang pambayan.  Ang gayong pansamantalang pagtatalaga ay hindi dapt lumampas sa anim na buwan nang walang pagsang-ayon ang kinauukulang hukom.
(4)  Iatas ang pagbabago ng venue o lugar ng paglilitis upang maiwasan ang pagkabigo ng pagpapairal ng katarungan.
(5)  Maglagda ng mga alituntunin tungkol sa pangangalaga at pagpapatupad ng mga karapatang konstitusyonal, pleading, practice, at pamamaraan sa lahat ng mga hukuman, pagtanggap sa practice bilang abugado, integrated bar, at tulong na pambatas sa mga kapus-palad.  Ang gayong mga alituntunin ay dapat magtakda ng payak at di magastos na pamamaraan para sa mabilis na pagpapasyal sa mga usapin maing magkakatulad sa lahat ng hukuman na magkakakaatas, at hindi magbabawas, magdaragdag, o magbabago ng mga karapatang makabuluhan.  Ang mga alituntunin ng pamamaraan ng mga tanging hukuman at mga kalupunan  na mala-panghukuman ng Kataastaasang Hukuman.
(6)  Humirang ng lahat ng mga pinuno at mga kawani ng mga hukuman ayon sa Batas ng Serbisyo Sibil.

SEKSYON 6.  Ang Kataastaasang Hukuman ay dapat magtaglay ng superbisyong pampangasiwaan sa lahat ng mga hukuman at sa mga tauhan nito.

SEKSYON 7.  (1)   Hindi dapat mahirang na Kagawad ng Kataastaasang Hukuman o ng alinmang nakabababang hukumang kolehiyado ang sino magn tao matangi kung siya ay katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas.  Ang isang Kagawad ng Kataastaasang Hukuman ay kinakailangang apatnapung taon man lamang ang gulang, at kinakailangang sa loob ng labinlimang taon o higit pa ay naging hukom ng isang nakabababang hukuman o nag-practice bilang abogado sa Pilipinas.
(2)  Dapat magtakda ang Kongreso ng mga katangian nga mga hukom ng mga nakabababang hukuman, ngunit hindi maaaring mahirang na hukom ang sino mang tao matangi kung siya ay isang mamamayan ng Pilipinas at kabilang sa Philippine Bar.
(3)  Ang isang kagawad ng hukuman ay kinakailangang nag-aangkin ng subok na kakayahan, kalinisang-budhi, katapatan, at malayang pag-iisip.

SEKSYON 8.  (1)   Nililikha sa pamamagitan nito ang isang Judicial and Bar Council sa pangangasiwa ng Kataastaasang Hukuman na binubuo ng Punong Mahistrado bilang Tagapangulo ex-officio, ng Minister ng Katarungan at ang kinatawan ng Kongreso bilang mga kagawad ex-officio, ng isang kinatawan ng integrated bar, ng isang propesor ng batas, ng isang retiradong kagawad ng Kataastaasang Hukuman at ng isang kinatawan ng pribadong sektor.
(2)  Dapat hirangin ng Pangulo ang mga regular na kagawad ng council para sa taning na panahon ng panunungkulan na apat na taon nang may pagsang-ayon ng Komisyon ng Paghirang.  Sa mga Kagawad na unang hinirang, ang kinatawan ng integrated bar ay dapat manungkulan sa loob ng apat na taon, ang propesor ng batas sa loob ng tatlong taon, ang retiradong mahistrado sa loob ng dalawang taon, ang kinatawan ng pribadong sektor sa loob ng isang taon.
(3)  Ang Clerk ng Kataastaasang Hukuman ay dapat maging Kalihim ex-officio ng Council at dapat mag-ingat ng katitikan ng mga pulong nito.
(4)  Ang mga regular na Kagawad ng Council ay dapat tumanggap ng mga pabuya na maaaring itakda ng Kataastaasang Hukuman.  Ang Kataastaasang Hukuman ay dapat maglaan sa taunang budget nito ng laang-gugulin para sa Council.
(5)  Ang Council ay dapat magtaglay ng pangunahing tungkulin na magtagubiliin ng mga hihirangin ng hukuman.  Ito ay maaaring gumanap ng iba pang mga gawain at tungkulin na maaaring iatas ng Kataastaasang Hukuman.

SEKSYON 9.  Dapat hirangin ng Pangulo ang mga Kagawad ng Kataastaasang Hukuman at mga hukom ng mga nakabababang hukuman mula sa isang talaan ng tatlong nominee man lamang na inihanda ng isang Judical and Bar Council para sa bawat bakante.  Hindi kinakailangan ang kompirmasyon sa naturang mga paghirang.
Para sa mga nakabababang hukuman, dapat ipalabas ng Pangulo ang mga paghirang sa loob ng siyamnapung araw mula sa paghaharap ng talaan

SEKSYON 10.  Ang sweldo ng Punong Mahistrado at ng mga Kasamang Mahistrado ng Kataastaasang Hukuman, at ng mga hukom ng mga nakabababang hukuman ay dapat itakda ng batas.  Hindi dapat bawasan ang kanilang mga sweldo sa panahon ng kanilang panunungkulan.

SEKSYON 11.  Dapat manungkulan ang mga Kagawad ng Kataastaasang Hukuman at ang mga hukom ng mga nakabababang hukuman habang maganda ang kanilang kaasalan hanggang sa sapitin nila ang gulang na pitumpung taon o mawalan ng kakayahang magsagawa ng mga tungkulin ng kanilang katungkulan.   Dapat magtaglay ang Kataastaasang Hukuman en banc ng kapangyarihang disiplinahin ang mga hukom ng mga nakabababang hukuman, o iatas ang kanilang pagkakatiwalag sa pamamagitan ng boto ng nakararami at ng isa pang Kagawad na talagang nakibahagi sa mga deliberasyon ng mga issue ng usapin at bumoto roon.

Section 3. The Judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the Judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year and, after approval, shall be automatically and regularly released.

Section 4. (1) The Supreme Court shall be composed of a Chief Justice and fourteen Associate Justices. It may sit en banc or in its discretion, in division of three, five, or seven Members. Any vacancy shall be filled within ninety days from the occurrence thereof.

(2) All cases involving the constitutionality of a treaty, international or executive agreement, or law, which shall be heard by the Supreme Court en banc, and all other cases which under the Rules of Court are required to be heard en banc, including those involving the constitutionality, application, or operation of presidential decrees, proclamations, orders, instructions, ordinances, and other regulations, shall be decided with the concurrence of a majority of the Members who actually took part in the deliberations on the issues in the case and voted thereon.

(3) Cases or matters heard by a division shall be decided or resolved with the concurrence of a majority of the Members who actually took part in the deliberations on the issues in the case and voted thereon, and in no case without the concurrence of at least three of such Members. When the required number is not obtained, the case shall be decided en banc: Provided, that no doctrine or principle of law laid down by the court in a decision rendered en banc or in division may be modified or reversed except by the court sitting en banc.

Section 5. The Supreme Court shall have the following powers:

1) Exercise original jurisdiction over cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and over petitions for certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto, and habeas corpus.

(2) Review, revise, reverse, modify, or affirm on appeal or certiorari, as the law or the Rules of Court may provide, final judgments and orders of lower courts in:

(a) All cases in which the constitutionality or validity of any treaty, international or executive agreement, law, presidential decree, proclamation, order, instruction, ordinance, or regulation is in question.

(b) All cases involving the legality of any tax, impost, assessment, or toll, or any penalty imposed in relation thereto.

(c) All cases in which the jurisdiction of any lower court is in issue.

(d) All criminal cases in which the penalty imposed is reclusion perpetua or higher.

(e) All cases in which only an error or question of law is involved.

(3) Assign temporarily judges of lower courts to other stations as public interest may require. Such temporary assignment shall not exceed six months without the consent of the judge concerned.

(4) Order a change of venue or place of trial to avoid a miscarriage of justice.

(5) Promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleading, practice, and procedure in all courts, the admission to the practice of law, the integrated bar, and legal assistance to the under-privileged. Such rules shall provide a simplified and inexpensive procedure for the speedy disposition of cases, shall be uniform for all courts of the same grade, and shall not diminish, increase, or modify substantive rights. Rules of procedure of special courts and quasi-judicial bodies shall remain effective unless disapproved by the Supreme Court.

(6) Appoint all officials and employees of the Judiciary in accordance with the Civil Service Law.

Section 6. The Supreme Court shall have administrative supervision over all courts and the personnel thereof.

Section 7. (1) No person shall be appointed Member of the Supreme Court or any lower collegiate court unless he is a natural-born citizen of the Philippines. A Member of the Supreme Court must be at least forty years of age, and must have been for fifteen years or more, a judge of a lower court or engaged in the practice of law in the Philippines.

(2) The Congress shall prescribe the qualifications of judges of lower courts, but no person may be appointed judge thereof unless he is a citizen of the Philippines and a member of the Philippine Bar.

(3) A Member of the Judiciary must be a person of proven competence, integrity, probity, and independence.

Section 8. (1) A Judicial and Bar Council is hereby created under the supervision of the Supreme Court composed of the Chief Justice as ex officio Chairman, the Secretary of Justice, and a representative of the Congress as ex officio Members, a representative of the Integrated Bar, a professor of law, a retired Member of the Supreme Court, and a representative of the private sector.

(2) The regular members of the Council shall be appointed by the President for a term of four years with the consent of the Commission on Appointments. Of the Members first appointed, the representative of the Integrated Bar shall serve for four years, the professor of law for three years, the retired Justice for two years, and the representative of the private sector for one year.

(3) The Clerk of the Supreme Court shall be the Secretary ex officio of the Council and shall keep a record of its proceedings.

(4) The regular Members of the Council shall receive such emoluments as may be determined by the Supreme Court. The Supreme Court shall provide in its annual budget the appropriations for the Council.

(5) The Council shall have the principal function of recommending appointees to the Judiciary. It may exercise such other functions and duties as the Supreme Court may assign to it.

Section 9. The Members of the Supreme Court and judges of the lower courts shall be appointed by the President from a list of at least three nominees prepared by the Judicial and Bar Council for every vacancy. Such appointments need no confirmation.

For the lower courts, the President shall issue the appointments within ninety days from the submission of the list.

Section 10. The salary of the Chief Justice and of the Associate Justices of the Supreme Court, and of judges of lower courts, shall be fixed by law. During their continuance in office, their salary shall not be decreased.

Section 11. The Members of the Supreme Court and judges of lower courts shall hold office during good behavior until they reach the age of seventy years or become incapacitated to discharge the duties of their office. The Supreme Court en banc shall have the power to discipline judges of lower courts, or order their dismissal by a vote of a majority of the Members who actually took part in the deliberations on the issues in the case and voted thereon.
SEKSYON 12.  Ang mga Kagawad ng Kataastaasang Hukuman at ng iba pang mga hukumang itinatag ng batas ay hindi dapat italaga sa alin mang tanggapan na gumaganap ng mga gawaing mala-panghukuman o pampangasiwaan.Section 12. The Members of the Supreme Court and of other courts established by law shall not be designated to any agency performing quasi-judicial or administrative functions.
SEKSYON 13.  Ang mga pagpapasya ng Kataastaasang Hukuman sa ano mang usapin na iniharap dito upang pasyahan en banc o sa division ay dapat mabuo sa pagsasanggunian bago italaga ang isang usapin sa isang Mahistrado upang sulatin ang opinyon ng Hukuman.  Dapat magpalabas ng isang sertipikasyon tungkol dito na nilagdaan ng Punong Mahistrado at ang isang sipi niyon ay dapat ilakip sa record ng usapin at ipahatid sa mga panig.  Ang sino mang Mahistrado na hndi nakibahagi o  salungat, o di-lumahok sa isang pasya o resolusyon ay kinakailangang maglahad ng gma katwiran na batayan nito.  Ganito ring mga pangangailangan ang dapat sundin ng lahat ng nakabababang hukumang kolehiyado.Section 13. The conclusions of the Supreme Court in any case submitted to it for decision en banc or in division shall be reached in consultation before the case is assigned to a Member for the writing of the opinion of the Court. A certification to this effect signed by the Chief Justice shall be issued and a copy thereof attached to the record of the case and served upon the parties. Any Members who took no part, or dissented, or abstained from a decision or resolution, must state the reason therefor. The same requirements shall be observed by all lower collegiate courts.
SEKSYON 14.  Hindi dapat maglagda ng ano mang pasya ang alin mang hukuman nang hindi inilalahad doon nang malinaw at di maipagkakamali ang mga pangyayari at ang batas na pinagbabatayan nito.

Hindi dapat pagkaitan ng marapat ng hakbangin o tanggihan ang ano magn petisyon sa pag-review o motion para rekonsiderasyon sa isang pasya ng hukuman nang hindi inilahad ng legal na batayan nito.
Section 14. No decision shall be rendered by any court without expressing therein clearly and distinctly the facts and the law on which it is based.

No petition for review or motion for reconsideration of a decision of the court shall be refused due course or denied without stating the legal basis therefor.
Section 15. (1) All cases or matters filed after the effectivity of this Constitution must be decided or resolved within twenty-four months from date of submission for the Supreme Court, and, unless reduced by the Supreme Court, twelve months for all lower collegiate courts, and three months for all other lower courts.

(2) A case or matter shall be deemed submitted for decision or resolution upon the filing of the last pleading, brief, or memorandum required by the Rules of Court or by the court itself.

(3) Upon the expiration of the corresponding period, a certification to this effect signed by the Chief Justice or the presiding judge shall forthwith be issued and a copy thereof attached to the record of the case or matter, and served upon the parties. The certification shall state why a decision or resolution has not been rendered or issued within said period.

(4) Despite the expiration of the applicable mandatory period, the court, without prejudice to such responsibility as may have been incurred in consequence thereof, shall decide or resolve the case or matter submitted thereto for determination, without further delay.
Section 15. (1) All cases or matters filed after the effectivity of this Constitution must be decided or resolved within twenty-four months from date of submission for the Supreme Court, and, unless reduced by the Supreme Court, twelve months for all lower collegiate courts, and three months for all other lower courts.

(2) A case or matter shall be deemed submitted for decision or resolution upon the filing of the last pleading, brief, or memorandum required by the Rules of Court or by the court itself.

(3) Upon the expiration of the corresponding period, a certification to this effect signed by the Chief Justice or the presiding judge shall forthwith be issued and a copy thereof attached to the record of the case or matter, and served upon the parties. The certification shall state why a decision or resolution has not been rendered or issued within said period.

(4) Despite the expiration of the applicable mandatory period, the court, without prejudice to such responsibility as may have been incurred in consequence thereof, shall decide or resolve the case or matter submitted thereto for determination, without further delay.
SEKSYON 16.  Ang Kataastaasang Hukuman, sa loob ng tatlumpung araw mula sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon ng Kongreso, aya dapat magharap sa Pangulo at sa Kongreso ng taunang ulat ng mga pamalakad at mga gawain ng mga Hukuman.Section 16. The Supreme Court shall, within thirty days from the opening of each regular session of the Congress, submit to the President and the Congress an annual report on the operations and activities of the Judiciary.