WALIS


walis
broom


walisin
to sweep


Walisin mo ang sahig.
Sweep the flor.

Winalis ko na ang sahig.
I've swept the floor.magwalis
to sweep

Nagwalis ako ng bahay kahapon.
I swept the house yesterday.


walis-walisan
broom weed


walis-tingting
broom made from the midribs of palm leaves;
usually used outdoors
 
 
walis-tambo
soft broom, usually made of tiger grass;
usually used indoors
 
 
Buy a walis tambo!

Buy a Philippine-made walis tambo (whisk broom) online.


Book with MP3 Audio CD

SUBSCRIBE TO UPDATES!