TITIG

titig
stare, gaze

titigan
to stare at


Huwag mo akong titigan.
Don't stare at me.

Huwag mong titigan ang babae.
Don't stare at the woman.


Bakit mo siya tinititigan?
Why are you staring at him/her?


Tinitigan ako ng lalaki kaya natakot ako.
The man stared at me so I got scared. 


Matagal kong tinitigan ang litrato.
I stared at the picture for a long time.


Titigan mong mabuti. Huwag kang kumurap.
Stare at it carefully. Don't blink.