TANGWAY

 

tangway
peninsula


Ano ang tangway?
What is a peninsula?


Ang tangway ay lupang napapaligiran ng tubig sa tatlong tabi.
A peninsula is land surrounded by water on three sides.


Mga Halimbawa ng Tangway
Examples of Peninsulas


Tangway ng Korea
Korean Peninsula


Tangway ng Zamboanga
Zamboanga Peninsula


Ang Tangway ng Bataan ay bahagi ng islang Luzon.
The Bataan Peninsula is part of Luzon island.


Ang Tangway Malayo ay nasa Timog-Silangang Asya.
The Malayan Peninsula is in Southeast Asia.


Ang Italya ay binubuo ng isang mahabang tangway at ng dalawang malaking isla sa Dagat Mediterranean: Sicily at Sardinya. Italy consists of a long peninsula and of two large islands in the Mediterranean Sea: Sicily and Sardinia.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!