SUGNAY

sugnay
clause


Ano ang sugnay?
What is a clause?


Ang sugnay ay isang lipon ng mga salitang mayroong diwa.
A clause is a meaningful grouping of words.


malayang sugnay
independent clause


di-malayang sugnay
dependent clause


Ang malayang sugnay ay maaaring makatayo nang mag-isa.
An independent clause can stand on its own.

Ang di-malayang sugnay ay hindi maaaring makatayo nang mag-isa.
A dependent clause cannot stand on its own.


Ang sugnay na nakapag-iisa ay binubuo ng simuno at panaguri at nagsasaad ng kumpletong diwa.   A clause that can stand on its own consists of a subject and a predicate and expresses a complete thought.

Ang sugnay na di-makapagiisa ay may simuno at panaguri ngunit hindi nagsasaad ng kumpletong diwa.   A clause that cannot stand on its own has a subject and a predicate but does not express a complete thought.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!