SAPATOS

sapatos
shoe


from the Spanish plural word zapatos


The Tagalog word sapatos has an 's' at the end whether it's singular or plural.


mga sapatos
shoes


mag-sapatos
to wear shoes


Magsapatos ka.
Wear shoes.


nag-sapatos
wore shoes


Nag-sapatos ako.
I wore shoes.


nagsa-sapatos
wearing shoes


Hindi ako nagsasapatos sa bahay.
I don't wear shoes at home.


sapatusin
to use shoes on


Sapatusin mo ang aso.
Hit the dog with the shoe.


Sinapatos ko ang bata.
I used a shoe on the kid.