SALITA

salita
word


Salita ng Diyos
Word of God


May isang salita...
There is a word…


mga salita
words


masalita
talkative


magsalita
to talk, to speak

Magsalita ka!
Speak! / Talk!


pagsasalita
speaking, talking


salitain
to put into words


tagapagsalita
spokesperson


salitang-kanto
"corner speech" = street talk

Marunong ka bang magsalita ng Tagalog?

Do you know how to speak Tagalog?