SALAYSAY

This word is thought to be Chinese in origin.

salaysay

story, narration

tulang pasalaysay
narrative poem

isalaysay
to narrate, relate

Isalaysay mo ang iyong buhay.
Talk about your life.

Mahirap isalaysay ang buhay ko.
It's hard to tell the story of my life.