SALAMIN

salamin
mirror, glass, crystal


salamin sa mata
eyeglasses


salaming babasagin
"fragile glass"
= delicate lady


salamin ng tenga
"ear glass"
= eardrum (tympanic membrane)


magsalamin
to wear glasses


baság na salamin
shattered mirror

Nabasag ang salamin.
The mirror shattered.


Manalamin ka muna bago mag-husga.
Use the mirror before passing judgment.

Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin.
Look at yourself in the mirror.