SAKNONG


saknong
stanza of a poem

taludtod
line in a poem


May ilang saknong ang tulang ito?
How many stanzas does this poem have?


Ano ang saknong?
What is a stanza?


Ang saknong ay grupo ng mga salita sa loob ng isang tula.

A stanza is a group of words within a poem.

Ang isang saknong ay binubuo ng dalawa o higit pang taludtod.
One stanza consists of two or more lines.


Other related Tagalog words:

panulaan
poetry

tugma
rhyme

sukat
meter