PATAWARIN

root word: tawad
patawarin
to forgive

Patawarin mo ako.
Forgive me.

Oo, pinapatawad na kita.
Yes, I forgive you already.