PARABULA

from the Spanish parábola, ultimately from Greek
 
parabula
parable


Ang Luma at Bagong Tipan ay punung-puno ng mga parabula.
The Old and New Testaments are full of parables. 
 
 
mga parabulang ikinuwento ni Hesus
parables told by Jesus 
 

Ano ang parabula?
What is a parable?

Ang salitang parabula ay buhat sa salitang Griyego na parabole. Ito’y matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin.

Ang parabula ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng din ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay.

Ang mga detalye at mga tauhan ay hindi nagbibigay ng malalim na kahulugan; ang binibigyan ng dim ay aral sa
kuwento.


Pagkakaiba ng Parabula at Pabula
Difference between Parable and Fable


Di tulad ng pabula, ang parabula ay gumagamit ng tao bilang mga tauhan. Kung ito’y gumagamit ng hayop o ito’y nananatili sa kani-kanilang kaanyuan.


Mga Halimbawa ng Parabula
Examples of Parables

 

Ang Mabuting Samaritano
The Good Samaritan

Ang Publiko at ang Pariseo
The Pharisee and the Publican

Ang Lagalag na Anak
The Prodigal Son


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!