PANTAY

pantay
even, equal, level

kapantay
level, equal

walang-kapantay
having no equal, unparalleled

walang kapantay
incomparable

magkapantay
on the same level

pantay
flat, smooth

pantayin
to even off, to make level

pantay-pantayin
to make everything equal

pamantayan
standard, average, norm