PANTAS

This is not a common word in conversation.


pantas

wise person


pantas
scholar


pantas
scholarly, erudite


pantas-wika
linguist, philologist


Dumating ang lahat ng pantas, ngu­nit walang nakabasa ng sulat sa pader.
All the wise men came, but no one could read the writing on the wall.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!