PANIWALA

root word: tiwala

paniwala
belief

paniniwala
belief

Naniniwala ako.
I believe.

Naniniwala ako sa Diyos.
I believe in God.

Paniwalaan mo ako.
Believe me.

Pinaniniwalaan kita.
I believe you.

Hindi ako naniniwala sa iyo.
I don't believe you.

Ano ang iyong mga paniniwala?
What are your beliefs?

Ang taong may kredibilidad ay mas pinaniniwalaan ng iba.
A person with credibility is more trusted by others.

Paniwalaan mo ako. Nagsasabi ako ng totoo.
Believe me. What I'm saying is true.