PANAO

panao
personalroot word: tao (person)


A common usage of the Tagalog word panao is in the grammatical term panghalip na panao (personal pronoun).  This is sometimes shortened to panghalip panao. Examples of personal pronouns in English include I, me, you, us and we.panghalip na panao
personal pronounMga Halimbawa ng Panghalip na Panao
Examples of Personal Pronouns

ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya, kanila, siya, kanya