PAGKAIN

root word: kain (to eat)
pagkain
food


pagkaing Pinoy / pagkaing Pilipino
Filipino food


pagkaing pampalakas
food to make you strong

pagkaing pampalusog
food to make you healthy


Pagkaing Peruano
Peruvian food


Maraming pagkain.
A lot of food.

May pagkain sila. 
They have food. 

Kumain ka na ba?
Have you eaten?


slang word for food: tsibog