OKTUBRE

from the Spanish octubre

Oktubre
October

Kailan sa Oktubre?
When in October?

sa buwan ng Oktubre
in the month of October

sa ika-lima ng Oktubre
on the fifth of October

sa unang araw ng Oktubre
on the first day of October

sa unang Lunes ng Oktubre
on the first Monday of October

sa huling araw ng Oktubre
on the last day of October

sa huling linggo ng Oktubre
on the last week of October

sa susunod na Oktubre
next October

Magkita tayo sa susunod na Oktubre.
Let's see each other next October.

Magkita-kita tayo sa susunod na Oktubre.
Let's all meet next October.


Ang Oktubre ang ika-sampung buwan ng taon.

October is the tenth month of the year.