LIKHA

likha
creation

lumikha
to create

likhain
to create

mapanlikha
creative, inventive

sanglinikha
universe, all creatures

pagkamapanlikha
originality

paglikha
creation

tagalikha
producer, creator


Nilikha kita sa aking anyo.
I created you in my image.


Ang Diyos at ang kanyang mga nilkha
God and all he created