LIHAM

liham
letter (written message)


liham pangangalakal
business letter / correspondence


liham na humihingi ng mapapasukan
letter asking for employment

liham na paanyaya sa panauhing tagapagsalita
letter inviting a speaking visitor

liham sa paghingi ng tulong
letter asking for help

liham na humihingi ng pahintulot
letter asking for permission


pamuhatan
where and when the letter came from

bating panimula
  greeting / salutation

katawan ng liham
body of the letter

bating pangwakas
closing farewell

lagda ng sumulat ng liham
signature of letter writer