LAGPAS

lagpas
surpassed


lagpas
go beyond the limit


lumagpas sa isang libo
went beyond one thousand


nalagpasan
to overtake 
 
 
Nalagpasan niya ako.
He/She overtook me. 


Nalagpasan ko sila.
I overtook them.
 
 
malagpasan
to be able to overtake
Baka malagpasan nila ako. 
They might be able to overtake me. 


Nilagpasan ni Bonds ang rekord ni Babe Ruth.
Bonds overtook Babe Ruth's record.
 

Paano nila nalagpasan ang krisis?

How were they able to survive the crisis?


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!