LAGANAP

 
laganap
widespread
 

laganap
general, common
 
 

lumaganap
to spread around


ang paglaganap ng sakit
the spread of disease


Laganap ang diborsyo sa Amerika.
Divorce is widespread in America.


Paano lumaganap ang Islam sa ibang bansa?
How did Islam spread in other countries?


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!