KULTURA

kultura
culture

from the Spanish word cultura, meaning 'culture'

The native Tagalog word for 'culture' is kalinangan, but it is not as widely used.


kultura ng Pilipinas
culture of the Philippines

kultura ng mga Pilipino
culture of the Filipinos

kulturang Pilipino
Filipino culture


mga katutubong tradisyon
native traditions

mga kaugaliang Pilipino
Filipino customs


SHORT WORDS

TWO LETTERS
at, ay, ba, ka, ko, dihama, mona
ni, ngnoopapo, sa, sito, uy, yo
 
THREE LETTERS
aba, ang, anoate, kaydin, daw, gat
pagrawrinsus, tao, yan, yun, canthe