KAYA

This word has at least two meanings.
 

kaya
to be able to


Kaya ko ito.
I can do this.

Kaya mo bang tumayo?
Are you able to stand? Hindi ko kaya.
I can't. = I'm not able to.
 
D ko kaya.
I can't.

Hindi ko kayang gawin ito.
I can't do this.

Sori, hindi ko kaya ito.
Sorry, I am not able to handle this.
 


walang-kaya
helpless, incompetent


hindi kaya ng bulsa
"pocket can't handle it"
not able to afford it
kayâ
that is why

 
Gutom ako kayâ kumain ako.
I was hungry, so I ate.
Ano kayâ ito?
I wonder what this is.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!