KASTILA

 
 
Kastila
Spanish
 

panahon ng mga Kastila
time of the Spaniards
= Spanish colonial period


Marunong ka bang mag-Kastila?
Do you know how to speak Spanish?


Bakit sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas?
Why did the Spaniards conquer the Philippines?


Hari ng Espanya
King of Spain


taga-Espanya
from Spain
 
 
Taga-Espanya si Ana.
Ana is from Spain.


sa wikang Espanyol
in the Spanish language


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!