INGLES

from the Spanish inglés
Ingles
English

Unlike in Spanish, this word is almost always capitalized in formal written Tagalog.

Marunong ka bang mag-Ingles?
Do you know how to speak English?

Mahusay akong magsalita ng Ingles.
I speak English very well.

Nakakaintindi ka ba ng Ingles?
Do you understand English?
(casual form, don't use with old people)

Nakakaintindi po ba kayo ng Ingles?
Do you understand English?
(polite form, use with older people)

Isalin mo sa Ingles.
Translate it into English.

Walang halong Ingles.
With no English mixed in.

Hindi sila nakapagsasalita ng Tagalog nang walang halong Ingles.
They can't speak Tagalog without English mixed in.